BIP

„Karta” nr 82

Koniec polskiej Solidarności – luty – czerwiec 1990

A ponadto:

• Wojna polsko-bolszewicka w zapiskach młodego podoficera

• Gdynia: biznesplan II RP

• III Rzesza: dziennik sprzeciwu niemieckiego obywatela

• Wyspa Węży – obozy dla przeciwników gen. Sikorskiego 1939–42

• Nastoletni Shlomo Adler ofiarą intrygi komunistycznych funkcjonariuszy 1945–46

• Polsko-litewski pat – debata 2013/14

A także CD: Ostatnie słowo „S”; 24.06.1990. Zapis posiedzenia Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Z etosu w politykę. Koniec polskiej Solidarności – luty – czerwiec 1990

Pięć miesięcy 1990 roku, które unicestwiły Solidarność – od nominacji Zdzisława Najdera na stanowisko kierującego pracami Komitetu Obywatelskiego w lutym 1990 do pamiętnego posiedzenia Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie 24 czerwca. O znaczącym dla kształtowania się polskiej demokracji okresie – rozpadzie solidarnościowej elity, postawach i emocjach – opowiadamy fragmentami przemówień, faksów, listów i dzienników, a przede wszystkim urywkami publikowanych po raz pierwszy dzienników Zdzisława Najdera. Przywołanie wydarzeń tego czasu może pomóc w zrozumieniu ćwierćwiecza III RP.

Ze wstępu Łukasza Bertrama:

Jeśli 4 czerwca 1989 jest dniem zwy­cięstwa – to 24 czerwca 1990 jest dniem porażki – odrzu­conych złudzeń, straconych szans, by „Solidar­ność” kojarzyła się z czymś więcej niż z kartką podręcznika do historii czy partykularną organi­zacją polityczną.

Zbigniew Gluza (redaktor naczelny „Karty”):                                                                                                          

24 czerwca odbyła się wyjątkowa dyskusja o Polsce (do numeru dołączamy płytę z pełnym jej zapisem). Złamano wtedy solidarność spod znaku „S”. Nikt raczej nie szedł na to posiedzenie z zamysłem niszczenia mitu, ale wypowiedziane słowa okazały się nie do cofnięcia. Sytuacja doraźnie wymknęła się przywódcom spod kontroli. Zaraz potem popełniono też fatalny błąd strategiczny: znaku „S” nie przypisano wyłącznie mijającej właśnie dekadzie, ale oddano sukcesorowi wątpliwemu – bo roszczeniowemu i partykularnemu związkowi zawodowemu. Idei Solidarności nie dało się już ocalić.

ZDZISŁAW NAJDER w dzienniku

O 18.00 w Zarządzie Regionu [dolnośląskiej „S”] […]. Długa, rzeczowa dyskusja na temat sytuacji w kraju, jednych i drugich wyborów (są prze­ciw przyspieszaniu sejmowych), mojej wizji KO itd. […] [Aleksander] Labuda uważa, że ludzie za mało uświadamiają sobie rewolucję, która jest w toku. Władek [Frasyniuk] bardzo się obawia LW jako prezydenta. Wszyscy narzekają na he­gemonię Warszawy. Ogromny brak doświadczo­nych i odpowiedzialnych ludzi.

Wrocław, 12 marca

ADAM MICHNIK w „Gazecie Wyborczej”

Obywatelski Klub Parlamentarny stanął w obli­czu rozłamu. Kilku posłów i senatorów na ostat­nim posiedzeniu 28 lutego wystąpiło z koncepcją przekształcenia OKP w federację różnych sto­warzyszeń. […] Geneza OKP jest znana […]. Ty­powanie kandydatów [przed wyborami w 1989 roku] w całej Polsce odbywało się w pośpiechu. Na listę Komitetu Obywatelskiego trafili ludzie różni […]. Wszyscy mówiliśmy wtedy, że tworzyć będziemy jedną drużynę i nikt nie zapowiadał wyborcom, że będzie dzielił OKP na różne poli­tyczne stronnictwa. […] Proponuję: poczekajmy z podziałami. Niech do następnych wyborów każdy z nas wystąpi pod własną, świadomie wy­braną chorągwią. Teraz jednak wszyscy trzymaj­my się sztandaru „Solidarności”.

Warszawa, 7 marca

Z deklaracji założycielskiej Porozumienia Centrum

Pogłębia się bierność i apatia społeczeństwa, ujawniająca się w wielu regionach kraju w obli­czu wyborów do samorządu. Sytuacja politycz­na i społeczna w Polsce zbliża się do punktu zwrotnego. Albo nastąpi przyspieszenie zmian ustrojowych, prowadzące do pełnej demokra­cji i całkowitej niepodległości oraz radykalnych przekształceń własności w gospodarce, albo utrwali się obecny układ polityczny, konserwu­jący spadek po komunizmie i marnujący szansę stworzoną przez wieloletnią walkę społeczeń­stwa skupionego wokół idei i ruchu „Solidarno­ści” o wolność i niepodległość. […]

Warszawa, 12 maja

TADEUSZ MAZOWIECKI w przemówieniu na tymże zebraniu

Pragnę z Państwem podzielić się jedną mo­ją troską. Prośbą o to, abyśmy tej zaczynającej się polskiej demokracji nie zamienili w polskie piekło. Polskie piekło swarów, podgryzań i walk. Jest to nasza wielka odpowiedzialność.

Warszawa, 31 marca

 

Jutro będzie lepiej

Polska rzeczywistość początku lat 90. w obiektywie fotografa Tadeusza Rolke

Warszawa 1992. Przed domem meblowym „Emilia”. Fot Tadeusz Rolke

Łódź, 1992. Zdzisława Janowska, radna z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, działająca na rzecz osób, które utraciły pracę w wyniku wprowadzania gospodarki wolnorynkowej. Z cyklu „Kobiety przełomu” dla niemieckiego pisma „Madame”. Fot. Tadeusz Rolke

Zdjęcia były pokazywane w warszawskiej Galerii Le Guern na wystawie „Jutro będzie lepiej” (kurator Kamil Julian) w 2013 roku.

 

Na tyłach. Dziennik Jerzego K. Maciejewskiego – taboryty spoza frontu wojny polsko-bolszewickiej

Fragmenty niezwykłego dzien­nika młodego plutonowego, który bez retuszu pokazuje życie żołnie­rzy na zapleczu frontu – w ich trudnej, ale często barwnej codzienności. Unikatowy obraz wojny z rzadko prezentowanej perspektywy żołnierza niższej szarzy.

Wołyń, 191920. Polscy żołnierze z miejscową ludnością na rzece Stochód. Fot. OK

JERZY K. MACIEJEWSKI

Po co ta wojna?! Odbieramy Kresy? Ależ na tych „Kresach” 80 procent ludności to Rusini, Żydzi lub Rosjanie, a więc – wrodzy. Gdybym nie był żołnie­rzem, zostałbym anarchistą.

Szczodrowa, 30 marca 1920

[…] Na śniegu leży rozciągnięty bolszewik: w butach z ostrogami (pewnie oficer), obnażony w pasie, dookoła krew, smagłe ciało przewinięte czerwonawym bandażem, żyje. W pobliżu ranny koń z siodłem. Jeden z żołnierzy 4 kompanii zaczy­na ściągać bolszewikowi buty. Nie chcą złazić. Bru­talnie opiera swoją nogę w kroku rannego i ciągnie.

Zalatyczówka, 23 lutego 1920

 

Biznesplan Gdynia – największy sukces gospodarczy nowej Polski

23 września 1922, choć kraj jest wyniszczony i trawiony kryzysem, Sejm RP uchwala ustawę o budowie portu morskiego w Gdyni. W kilkanaście miesięcy w miejscu wsi staje potężny port, w ciągu kilkunastu lat powstaje 100-tysięczne miasto – perła III RP. Obraz tego czasu w montażu wyimków z prasy, dokumentów, wspomnień etc.

Dworzec Morski w Gdyni, 1938. Fot. Muzeum Miasta Gdyni

Basen im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nabrzeże Rotterdamskie i Nabrzeże Polskie, 1929. Muzeum Miasta Gdyni

 

STANISŁAW WOJCIECHOWSKI prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, w przemówieniu przed otwarciem Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków

Polacy! Zawrzyjmy nierozerwalny związek tej zie­mi i morza z całą Polską. Uroczystość dzisiejsza ma być nie tylko podniesieniem ducha Kaszubów, któ­rzy od wieków wiernie stają na straży tego morza, ale trzeba, aby cały naród polski zrozumiał znacze­nie tego, że mamy wolny dostęp do morza. Tutaj powinniśmy zwrócić swój wzrok i naszą prężność gospodarczą. […] Bo tutaj jest gwarancja naszego oddechu dla całego narodu, dla całkowitego unie­zależnienia naszej gospodarki narodowej i jej roz­kwitu, tutaj Polska nie ma granic.

Kartuzy, 27 kwietnia 1923

 

W cieniu władzy

Wspomnienia z lat 1945–46 ocalonego z zagłady nastoletniego Shlomo Adlera, który postanawia ukryć swe żydowskie pochodzenie, wstępuje do wojska polskiego, a stąd do milicji obywatelskiej. Wciągnięty zostaje w intrygę wysokich komunistycznych funkcjonariuszy, wprowadzających w Polsce swój porządek.

 

Dziennik sprzeciwu niemieckiego obywatela wobec nazistowskiej propagandy

Wyjątkowy, tajny dziennik niemieckiego urzędnika sądowego na prowincji, gdzie autor, tropiąc absurdy nazistowskiej propagandy, rejestruje postawy współobywateli w realiach II wojny.

FRIEDRICH KELLNER

Jako wołający na puszczy uznałem, że powinienem spisać myśli, które zawładnęły mną w tamtych, szarpiących nerwy czasach, ażeby później – o ile to jeszcze możliwe – przekazać swoim potomnym prawdziwy obraz rzeczywistości.

30 sierpnia 1939

Kto ponosi winę? Naród bez głowy. Podepta­nie demokracji i przekazanie władzy nad niemal osiemdziesięcioma milionami ludzi jednemu czło­wiekowi są czymś tak okropnym, że trzeba drżeć na myśl o tym, co nadejdzie.

17 września 1939

 

Wyspa Węży. Obozy odosobnienia dla przeciwników gen. Władysława 
Sikorskiego

Po wrześniu 1939 Polska znajduje się pod okupacją, a jej rząd na uchodźstwie rozpoczyna własną wojnę – przeciw oficerom związanym z przedwojenną władzą. W okresie 1940–42 około 1500 wojskowych wódz naczelny, odsunięty od władzy w dwudziestoleciu i upokorzony przez Piłsudskiego, skazuje na bezczynność w Rothesay na szkockiej wyspie Bute.

Londyn. 1940. Gen. Władysław Sikorski.

Fot. NAC

HENRYK GRUBER prezes banku PKO

Sikorski w pierwszym swoim przemówieniu przez radio przypisał winę przegranej wojny rządom pił­sudczyków. Pewny siebie, bo oparty o rząd francu­ski, uważał, że teraz może podjąć kampanię przeciw obozowi Piłsudskiego i jego sympatykom i zamknąć im drogę do współpracy. Zatem nie ma już Becka, Sławoja, Grażyńskiego. Jest Sikorski, Kot, Popiel, Strasburger, Falter i Koc. Załoga o nękającej na­pastliwości, odgrywająca się teraz na tych, których katastrofa pozbawiła środków do życia.

Paryż, październik 1939

MARIAN ROMEYKO, attaché wojskowy w Rzymie

Opowiadał mi mój przyjaciel i kolega z promocji [oficerskiej], płk [Wacław] Tokarz (zresztą oficer od dawna oddany – i to szczerze – Sikorskiemu), jak był świadkiem „powitania” dwóch starych druhów w Paryżu: jednego, doktora Izydora [Modelskiego], i drugiego, majora hallerczyka w stanie superspo­czynku, Malinowskiego. Rzucili się sobie w objęcia, prawie z płaczem: „Iziu, Iziu…, nareszcie u władzy! Ale my tym sk…synom teraz pokażemy”. I pokazali.

jesień 1939

POR. STEFAN MĘKARSKI w dzienniku

Oficerowie w Rothesay coraz mniej rozumie­ją, dlaczego uczyniono z nich oficerów „drugiej kla­sy”, dlaczego nie używa się ich do pracy, dlaczego skazuje się ich na bezrobocie, lekceważenie i „prze­żywanie wojny”.

Rothesay, 7 marca 1941

 

Polsko-litewski pat – debata 2013/14

W „Karcie” 74, w lutym 2013, przedstawiliśmy montaż świadectw poka­zujących litewski punkt widzenia na relacje polsko-litewskie w okresie od wejścia do Wilna wojsk generała Żeligowskiego w październiku 1920 do lata 1938. Dyskusja, którą rozpoczęła ta publikacja, toczy się nadal. Liczyliśmy, że tamten materiał stanie się punktem wyjścia do rzeczowej rozmowy, która pozwoli zbliżyć stanowiska wobec tej nadal dzielącej nas historii. Niestety, w ciągu blisko dwóch lat – także za sprawą bieżącej polityki – stało się inaczej. Przedstawiamy zapis najważniejszych głosów w tej debacie. 

(mk-z, mt)

Karta od nr 58 do 82 jest dostępna również w formie Ebooka

Oferta prenumeraty „Karty” dla szkół i bibliotek – dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dzięki dofinansowaniu prenumeraty przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, roczny koszt prenumeraty dla szkół i bibliotek wynosi 20 zł, czyli 5 zł za numer. Obecnie mogą Państwo zamówić prenumeratę na 2, 4 lub 6 numerów pisma.

– 2 numery (2014) 

– 4 numery (2015)

– 6 numerów (2014/15)

 

„Karta” to niezależne pismo historyczne zajmujące się XX-wiecznymi dziejami Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Jako jedyna w Polsce „Karta” ukazuje historię z perspektywy jednostki – poprzez publikowanie wspomnień, dzienników, listów, dopełnionych dokumentami i licznymi fotografiami archiwalnymi. W„Karcie” poruszane są tematy często zapomniane, trudne. Prezentujemy je z różnych perspektyw narodowościowych, społecznych, politycznych. Na łamach pisma zabierają głos „zwykli” świadkowie historii, najważniejsi uczestnicy wydarzeń, a także historycy przystępnie analizujący je po latach.

 

          

     

 

 

„Karta” może być doskonałym narzędziem pomocniczym w codziennej nauce historii m.in. poprzez stosowaną przez nas metodę prezentacji źródeł. Publikowane w piśmie teksty są przystępnym materiałem, mogącym służyć jako podstawa lub uzupełnienie do przeprowadzenia lekcji związanych z historią XX wieku. 

 

Nauczyciele historii, korzystając z materiałów „Karty” – czytając i komentując wraz z uczniami fragmenty wspomnień świadków XX wieku, mogą:

– rozbudzać ich zainteresowanie historią, zwłaszcza historią lokalną i rodzinną

– inicjować dyskusje 

– kształtować wśród uczniów postawy otwartości i tolerancji wobec racji różnych grup społecznych, narodowych, religijnych.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zarekomendowało „Kartę” do „codziennej pracy polonistów i historyków” w szkołach. 

 

Do każdego zamówienia bezpłatnie dołączamy książkę „Oblężone” – relacje trzech kobiet, które przetrwały 900 dni blokady Leningradu w latach 1941–44.

 

 

Aby zamówić prenumeratę dla szkoły/biblioteki, wystarczy uzupełnić formularz, który mozna pobrać (tutaj) i odesłać go mailem na adres kolportaz@karta.org.pl lub faksem na numer (22) 646-65-11. 

 

Na podstawie uzupełnionego formularza zostanie Państwu wystawiona faktura. Po jej opłaceniu prenumerata zostanie uruchomiona.

Więcej informacji: tel. (22) 826-56-98, (22) 848-07-12

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami przygotowanymi przez Ośrodek KARTA. Poszczególne pozycje można zamówić na stronach naszej księgarni internetowej.

„Karta” − pismo wydawane od przeszło 30 lat − narodziło się w reakcji na stan wojenny (4 stycznia 1982) jako podziemne i ukazywało się do czasu upadku cenzury w 1990. Od roku 1990 wychodzi legalnie jako kwartalnik historyczny poświęcony historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku − pismo o tożsamości...

Poprzez skomponowane teksty źródłowe — dzienniki, wspomnienia, relacje, listy, dokumenty — historię opowiadają tu niemal wyłącznie jej świadkowie; dzięki temu przeszłość staje się bliższa, niemal dotykalna, jest bardziej zrozumiała. Każdy numer to: 160 stron wielogłosowej, często wielonarodowej opowieści o wydarzeniach XX stulecia, kilka bloków tematycznych dotyczących ciągle odkrywanej historii (niekiedy tej bardzo bolesnej), a także około stu zdjęć, często podanych w postaci wyrazistych „albumów z epoki”.


„Karta” dostępna jest w salonach prasowych, a także niektórych księgarniach oraz poprzez stronę internetową Ośrodka KARTA: ksiegarnia.karta.org.pl.

 

Cena jednego egzemplarza: 15zł

Prenumeratę (44 zł za numery 83–86) należy zamawiać, dokonując wpłaty na konto:
Fundacja Ośrodka KARTA, Bank PEKAO S.A. Oddz. W-wa 38 1240 6423 1111 0000 4582 6427.

Prenumeratę prowadzi także „Ruch”.


Karta od nr 58 do 82 jest dostępna również w formie Ebooka

Szanowni Państwo,Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą Ośrodka KARTA, polecając Państwa uwadze nasze publikacje.Od 32 lat wydajemy „Kartę” – pismo o tożsamości, kwartalnik poświęcony historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku (do sierpnia 2014 ukazało się 80 numerów). Poprzez skomponowane teksty źródłowe – dzienniki, wspomnienia, relacje, listy, dokumenty – historię opowiadają niemal wyłącznie jej świadkowie; dzięki temu przeszłość staje się bliższa, niemal dotykalna, jest bardziej zrozumiała. Każdy numer to 160 stron wielogłosowej, często wielonarodowej opowieści o wydarzeniach XX stulecia, kilka bloków tematycznych dotyczących ciągle odkrywanej historii, a także około stu albumowej jakości zdjęć archiwalnych.„Karta” ukazała się również w języku niemieckim i rosyjskim, a dwa bloki tematyczne w kilku językach: Koniec Jałty – w angielskim i hiszpańskim, Dni Solidarności – w angielskim, niemieckim, ukraińskim i hiszpańskim.Tematy „Karty” rozwijane są niekiedy do wersji książkowych lub albumowych. Zdecydowana większość spośród wydanych książek zebrana jest w następujących seriach: „Słownik biograficzny. Opozycja w PRL”, „Świadectwa”, „Żydzi polscy”, „Indeks Represjonowanych”, „Polska–Ukraina: trudne pytania”, „Historie obrazkowe”. Ostatnio uruchomiliśmy również serię wydawniczą „Historia Mówiona” – rozpoczęła ją książka będąca wyborem z relacji byłych więźniów obozów koncentracyjnych, nagranych w ramach międzynarodowego projektu „Ocaleni z Mauthausen”. Informacje o wszystkich publikacjach Ośrodka KARTA znaleźć można w naszej internetowej księgarni.

Prenumeratę krajową (44 zł za numery 83–86) należy zamawiać wpłacając na konto: Fundacja Ośrodka KARTA, Bank PEKAO S.A. Oddz. W-wa 38 1240 6423 1111 0000 4582 6427.

Prenumeratę prowadzi ponadto „Ruch”.

Zamówienia na prenumeratę można składac bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując sie z Centrum Obsługi Klienta "RUCH" pod numerami 22 693 70 00 lub 801 800 803 - czynne w dni robocze w godzinach 7 - 17

Koszt połączenia wg taryfy operatora.

 

Numery dotychczasowe 29, 32–33, 37-38, 42-63 — po 7 zł; 64–77 — 10 zł, 78–80 — 12 zł; 81–82 — 15 zł za egzemplarz lub KSIĄŻKI KARTY można zamawiać, wpłacając odpowiednią sumę (plus koszty wysyłki) na konto Fundacji Ośrodka KARTA i dokładnie podając na przekazie zamawiane pozycje.

Jedynie za prenumeratę kwartalnika „Karta” nie pobiera się kosztów wysyłki!

Prenumerata zagraniczna (na cztery najbliższe numery 83–86) w wysokości 36 EUR lub 48 USD (w tym koszty wysyłki).

Prenumeratę można opłacić przelewem na konto Fundacja Ośrodka KARTA, Bank PEKAO S.A. Oddz. W-wa 38 1240 6423 1111 0000 4582 6427. BIC (Swift): PKOPPLPW

ROK 1989 – KONIEC SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO W EUROPIE                                                             THE YEAR 1989 – THE END OF COMMUNIST IN EUROPE THE YEAR 1989

Broszura "1989. Koniec systemu" -> PDF do pobrania. (Polish version) 

Publikacja dostępna jest na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC-BY-NC-ND). Informacja o licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Brochure "1989. The End of Curtain" -> PDF to upload (Englisch version) – download for free. 

The publication is available on a Creative Commons licence. Author attribution+Nonncommercial use+No derivatives - Version 3.0 Poland (CC-BY-NC-ND).Licence information: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Broschüre "1989. Das Ende Eines Systems" -> PDF Herunterladen (Deutsche version) – publikation unter freien Lizenzen zum Herunterladen. 

Die Veröffentlichung ist unter folgender Lizenz verfügbar: Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung 3.0 Polen (CC-BY-NC-ND). Weitere Informationen über Lizenzierung: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Broshyura "1989. Konets sistemy" -> PDF dlya zagruzki (Russian version) 

Brochure "1989 Système Fin" -> PDF à télécharger (French version)

Folleto "1989 Fin del sistema" -> PDF para su descarga (Spanish version)

Broszura "1989. Koniec systemu" -> PDF do pobrania. (Ukrainian version) 

 

************

 

KOMITETY DLA NIEPODLEGŁEJ

Publikacja przygotowana w stulecie wybuchu I wojny i 25-lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów, przypominającą tradycję Komitetów Obywatelskich. Indywidualne świadectwa, dokumenty i odezwy z lat 1914–18 oraz 1987–90 pokazują rolę, jaką oddolne ruchy społeczne odegrały w przełomowych momentach historii Polski w XX wieku. 

Publikacja dofinansowana ze środków MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra 2014”. 

Dostępna jest na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC-BY-NC-ND).

Komitety dla niepodległej -> PDF do pobrania (Polish version)

 

************

ARCHIWISTYKA SPOŁECZNA

Pierwsza książka poruszająca całościowo tematykę polskich archiwów społecznych będąca zarazem zaproszeniem do dyskusji dla badaczy i praktyków tej dziedziny. Jest to poradnik dla osób związanych z takimi archiwami: pracowników i wolontariuszy stanowiący dla nich wsparcie merytoryczne i prowadzący przez kolejne etapy tworzenia archiwum: od pozyskiwania zbiorów po ich udostępnianie.

Oprócz materiałów edukacyjnych publikacja zawiera teksty niosące charakterystykę oddolnej działalności archiwalnej, stanowiące próbę odpowiedzi na pytanie, czym są archiwa społeczne, a także – jakie są ich perspektywy. Książka opublikowana jest na licencji Creative Commons BY SA.

ARCHIWISTYKA SPOŁECZNA -> PDF do pobrania (Polish version)

 

************

PRAWA CZŁOWIEKA A HISTORIA. PODRĘCZNIK
HISTORY AND HUMAN RIGHTS. A RESOURCE MANUAL

Podręcznik ten to efekt projektu „Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia”, który był realizowany w ramach programu „Nauczanie Praw Człowieka” (Teaching human rights), finansowanego przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Tekst publikacji (z wyłączeniem materiałów wizualnych) udostępniany jest w Internecie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).

PRAWA CZŁOWIEKA A HISTORIA. PODRĘCZNIK -> PDF do pobrania (Polish version)

HISTORY AND HUMAN RIGHTS. A RESOURCE MANUAL -> PDF to upload (English version)

 

************

CYFROWE ARCHIWA TRADYCJI LOKALNEJ W POLSCE – PRZEWODNIK

Jeśli chcą Państwo otrzymać e-book publikacji prezentującej osiągnięcia Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej w Polsce, prosimy o podanie nam swojego e-maila na adres: a.kudelka@karta.org.pl.

Projekt CATL (lata 2010-2014) został sfinalizowany z końcem stycznia 2014 roku publikacją pt. Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej w Polsce – przewodnik, opisującą ponad sto CATL-i (www.archiwa.org/catl), powstałych przy bibliotekach gminnych, w ramach projektu Ośrodka KARTA (realizowanego w Programie Rozwoju Bibliotek i prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego). 

Biblioteki, poprzez aktywizację lokalnej społeczności, wypełniają misję ratowania i upowszechniania świadectw historii. W publikacji przedstawieni są  koordynatorzy i realizatorzy projektu w bibliotekach, a także środowiska, które współuczestniczą w tym procesie. Opisane są zgromadzone zbiory oraz podejmowane działania, przedstawione liczne fotografie. 

 

 

menu
Ośrodek KARTA ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa tel. (+48 22) 848 07 12; 848-07-28; 848-07-61 / Mapa strony