BIP
foto.karta.org.pl Archiwum Fotografii istnieje od 1996 roku. Jego celem jest gromadzenie i opracowanie zbioru fotografii z zakresu historii społecznej XX wieku z terenu Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, ratowanie zagrożonych zbiorów oraz udostępnianie i upowszechnianie zgromadzonych kolekcji.
Strona domowa: www.audiohistoria.pl Archiwum Historii Mówionej to największy w Polsce zbiór relacji biograficznych (blisko 5 tysiący nagrań audio i 100 wideo) oraz innych archiwalnych świadectw obejmujących niemal cały XX wiek.
Internetowa baza danych zbiorów Archiwum Opozycji jest dostępna na stronie karta.infogenia.pl. Archiwum zostało powołane przy Ośrodku KARTA w listopadzie 1991 jako Archiwum Peerelu, mające za zadanie gromadzenie i udostępnianie źródeł opisujących życie społeczne w Polsce lat 1956–89. Są to głównie materiały dotyczące oporu wobec władzy komunistycznej, dotyczące kolejnych przełomów lat 1956, 1968, 1970, 1976 oraz opozycji demokratycznej i „Solidarności”.
Internetowa baza danych zbiorów Archiwum Wschodniego jest dostępna na stronie karta.infogenia.pl. Archiwum zostało powołane w listopadzie 1987 jako niezależna instytucja społeczna skupiająca kilkadziesiąt osób, mająca dokumentować przemilczaną i zafałszowaną „wschodnią” przeszłość. Utrzymywało się ze składek społecznych i dotacji przekazanych przez „podziemne” struktury naukowe: Komitet Kultury Niezależnej, Społeczny Komitet Nauki i inne.
Zapraszamy do odwiedzenia strony domowej XVII Konkursu „Historia Bliska”. Pod adresem: historiabliska.pl znaleźć można wszystkie informacje i materiały związane z najnowszą edycją konkursu. Internetowa baza danych „Historii Bliskiej” zawiera podstawowe informacje o wszystkich pracach nadesłanych na konkursy historyczne dla młodzieży organizowane od 1996 roku przez Ośrodek KARTA we współpracy z instytucjami partnerskimi.
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA [Biblioteka Cyfrowa OK; BC OK] to miejsce prezentacji w formie zdigitalizowanej najbardziej wartościowych zbiorów z Archiwum Ośrodka KARTA [Archiwum OK]. W latach 2009–2015 umieszczono w niej ok. 280 tys. stron skanów dokumentów z kolekcji osobistych, tematycznych i środowiskowych oraz czasopism II obiegu Archiwum Opozycji [AO], wspomnień, relacji i kolekcji osobistych Archiwum Wschodniego [AW], a także zdjęć i wykazów ofiar represji sowieckich na obywatelach II RP w latach 1939–56 ze zbiorów Indeksu Represjonowanych.

„FotoKarta” to serwis fotograficzny Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA. Na stronie internetowej foto.karta.org.pl prezentowane są kolekcje fotografii ze zbiorów Archiwum Fotografii oraz zdjęcia instytucji partnerskich, zdigitalizowane przez zespół Ikonografii Ośrodka KARTA. Opatrzona wyszukiwarką strona foto.karta.org.pl obecnie zawiera ponad 50 tysięcy fotografii.

Archiwalne fotografie Ośrodka KARTA

Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA posiada unikatowe zdjęcia z drugiej połowy XIX wieku i z wieku XX, z najważniejszych wydarzeń w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W zbiorach archiwum znajdują się bogate kolekcje zdjęć z II Rzeczpospolitej, w tym Kresów Wschodnich, II wojny światowej (okupowanej Polski i Polaków poza granicami kraju), osób represjonowanych w ZSRR, życia społecznego w PRL, polskich miesięcy, opozycji demokratycznej, stanu wojennego, transformacji ustrojowej w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Są to kolekcje wybitnych fotografów, jak i zdjęcia, których autorzy nie są znani.

Archiwum Fotografii stara się stale rozszerzać swój zasób o fotografie o szczególnej dla Polaków wartości historycznej. Owocem tych działań jest m.in. współpraca z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie - jednym z najważniejszych archiwów polonijnych na świecie, którego zdigitalizowane zbiory fotograficzne Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA udostępnia jako jedyne w Polsce. Archiwum współpracuje także m.in. ze Studium Polski Podziemnej w Londynie i z Biblioteką Polską im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires.

Jako archiwum społeczne gromadzi zbiory od różnych darczyńców, na półkach archiwalnych mogą znaleźć swoje miejsce kolekcje rodzinne, środowiskowe – zdjęcia, które w innym wypadku uległyby utraceniu, a utrwalone na nich osoby i wydarzenia zapomnieniu. Dzięki temu w zbiorach Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA znajdują się np. cenne pod względem historycznym i artystycznym portrety z drugiej połowy XIX wieku.

 

Międzynarodowe Archiwum Białoruskie stawia sobie za cel wspomaganie niezależnych organizacji oraz osób prywatnych, które w Białorusi i poza nią zajmują się gromadzeniem źródeł historycznych oraz dokumentowaniem dziejów społeczeństwa białoruskiego w XX i XXI wieku. 

Pozyskane archiwalia (oryginalne dokumenty papierowe, negatywy i odbitki fotograficzne, nagrania dźwiękowe i filmowe etc.) za zgodą i przy współpracy właścicieli są w całości opracowywane i digitalizowane według norm i standardów archiwalnych. 

Pliki cyfrowe archiwaliów, które mogą być upublicznione bez szkody dla ich właścicieli, udostępniane są w siedzibie Ośrodka KARTA oraz poprzez Bibliotekę Cyfrową Międzynarodowego Archiwum Białoruskiego

Ośrodek KARTA deklaruje, że gdy w Białorusi zostaną przeprowadzone wolne i demokratyczne wybory, a wyłoniona w ich wyniku władza zostanie uznana przez społeczność międzynarodową,  zgromadzone zbiory zostaną w całości przekazane do Mińska.

 

 

Przedstawiamy oświadczenie, które zamyka 25-letni okres „Indeksu Represjonowanych” w Ośrodku KARTA, który nie będzie już prowadził prac dokumentujących imiennie masowe prześladowania pod okupacją sowiecką.

 

Przedstawiamy zestawienia książek i czasopism, które Ośrodek KARTA otrzymuje w darze. W poprzednich latach potwierdzenia były publikowane w kwartalniku Karta". Od listopada 2013 będą się one ukazywały na stronie internetowej. Nadesłane egzemplarze są dostępne w czytelni Ośrodka KARTA.

Bardzo Państwu dziekujemy za dary książek!

Książki nadesłane II 2016 - V 2016

Książki nadesłane XI 2015 - I 2016

Książki nadesłane VIII 2015 - X 2015

Książki nadesłane V 2015 - VII 2015  

Książki nadesłane II 2015 - IV 2015  

Książki nadesłane XI 2014 - I 2015

Książki nadesłane XI 2013

Książki nadesłane II 2014

Książki nadesłane III - VII 2014

Książki nadesłane VIII - X 2014

Ośrodek KARTA ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa tel. (+48 22) 848 07 12; 848-07-28; 848-07-61 / Mapa strony